2019-0910

oracle 身份证校验函数

作者: momy 分类: 数据库 0 Comment »
摘要:oracle 身份证校验函数

1、正则表达式写法:

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_checkidcard (p_idcard IN VARCHAR2) RETURN INT
IS
  v_regstr   VARCHAR2 (2000);
  v_sum     NUMBER;
  v_mod     NUMBER;
  v_checkcode  CHAR (11)    := '10X98765432';
  v_checkbit  CHAR (1);
  v_areacode  VARCHAR2 (2000) := '11,12,13,14,15,21,22,23,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,61,62,63,64,65,71,81,82,91,';
BEGIN
  CASE LENGTHB (p_idcard)
   WHEN 15
   THEN                              -- 15位
     IF INSTRB (v_areacode, SUBSTR (p_idcard, 1, 2) || ',') = 0 THEN
      RETURN 0;
     END IF;
     IF MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 2)) + 1900, 400) = 0
      OR
      (
        MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 2)) + 1900, 100) <> 0
        AND
        MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 2)) + 1900, 4) = 0
      )
     THEN                             -- 闰年
      v_regstr :=
        '^[1-9][0-9]{5}[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|[1-2][0-9]))[0-9]{3}$';
     ELSE
      v_regstr :=
        '^[1-9][0-9]{5}[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|1[0-9]|2[0-8]))[0-9]{3}$';
     END IF;
     IF REGEXP_LIKE (p_idcard, v_regstr) THEN
      RETURN 1;
     ELSE
      RETURN 0;
     END IF;
   WHEN 18
   THEN                               -- 18位
     IF INSTRB (v_areacode, SUBSTRB (p_idcard, 1, 2) || ',') = 0 THEN
      RETURN 0;
     END IF;
            
     IF MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 4)), 400) = 0
      OR
      (
        MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 4)), 100) <> 0
        AND
        MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 4)), 4) = 0
      )
     THEN                             -- 闰年
      v_regstr :=
        '^[1-9][0-9]{5}(19|20)[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|[1-2][0-9]))[0-9]{3}[0-9Xx]$';
     ELSE
      v_regstr :=
        '^[1-9][0-9]{5}(19|20)[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|1[0-9]|2[0-8]))[0-9]{3}[0-9Xx]$';
     END IF;
     IF REGEXP_LIKE (p_idcard, v_regstr) THEN
      v_sum :=
          ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 1, 1))
          + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 11, 1))
          )
         * 7
        +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 2, 1))
          + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 12, 1))
          )
         * 9
        +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 3, 1))
          + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 13, 1))
          )
         * 10
        +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 4, 1))
          + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 14, 1))
          )
         * 5
        +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 5, 1))
          + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 15, 1))
          )
         * 8
        +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 6, 1))
          + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 16, 1))
          )
         * 4
        +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 1))
          + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 17, 1))
          )
         * 2
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 8, 1)) * 1
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 9, 1)) * 6
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 10, 1)) * 3;
      v_mod := MOD (v_sum, 11);
      v_checkbit := SUBSTRB (v_checkcode, v_mod + 1, 1);
      IF v_checkbit = upper(substrb(p_idcard,18,1)) THEN
        RETURN 1;
      ELSE
        RETURN 0;
      END IF;
     ELSE
      RETURN 0;
     END IF;
   ELSE
     RETURN 0;                   -- 身份证号码位数不对
  END CASE;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   RETURN 0;
END fn_checkidcard;


2、非正则表达式写法

Create Or Replace Function Func_checkIdcard (p_idcard in varchar2) Return Number
Is
  v_sum     Number;
  v_mod     Number;
  v_length   Number;
  v_date    Varchar2(10);
  v_isDate   Boolean;
  v_isNumber  Boolean;
  v_isNumber_17 Boolean;
  v_checkbit  CHAR (1);
  v_checkcode  CHAR (11)    := '10X98765432';
  v_areacode  VARCHAR2 (2000) := '11,12,13,14,15,21,22,23,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,61,62,63,64,65,71,81,82,91,';
    
  --[isNumber]--
  Function isNumber (p_string in varchar2) Return Boolean
  Is
    i      number;
    k      number;
    flag    boolean;
    v_length  number;
  Begin
    /*
    算法:
      通过ASCII码判断是否数字,介于[48, 57]之间。
      select ascii('0'),ascii('1'),ascii('2'),ascii('3'),ascii('4'),ascii('5'),ascii('6'),ascii('7'),ascii('8'),ascii('9') from dual;
    */
      
    flag := True;
    select length(p_string) into v_length from dual;
      
    for i in 1..v_length loop
      k := ascii(substr(p_string,i,1));
      if k < 48 or k > 57 then
        flag := False;
        Exit;
      end if;
    end loop;
      
    Return flag;
  End isNumber;
    
  --[isDate]--
  Function isDate (p_date in varchar2) Return Boolean
  Is
    v_flag     boolean;
    v_year     number;
    v_month     number;
    v_day      number;
    v_isLeapYear  boolean;
  Begin
    --[初始化]--
    v_flag := True;
      
    --[获取信息]--
    v_year := to_number(substr(p_date,1,4));
    v_month := to_number(substr(p_date,5,2));
    v_day  := to_number(substr(p_date,7,2));
      
    --[判断是否为闰年]--
    if (mod(v_year,400) = 0) Or (mod(v_year,100) <> 0 And mod(v_year,4) = 0) then
      v_isLeapYear := True;
    else
      v_isLeapYear := False;
    end if;
      
    --[判断月份]--
    if v_month < 1 Or v_month > 12 then
      v_flag := False;
      Return v_flag;
    end if;
      
    --[判断日期]--
    if v_month in (1,3,5,7,8,10,12) and (v_day < 1 or v_day > 31) then
      v_flag := False;
    end if;
    if v_month in (4,6,9,11) and (v_day < 1 or v_day > 30) then
      v_flag := False;
    end if;
    if v_month in (2) then
      if (v_isLeapYear) then
        --[闰年]--
        if (v_day < 1 or v_day > 29) then
          v_flag := False;
        end if;
      else
        --[非闰年]--
        if (v_day < 1 or v_day > 28) then
          v_flag := False;
        end if;
      end if;
    end if;
      
    --[返回结果]--
    Return v_flag;
  End isDate;
Begin
  /*
  返回值说明:
    -1   身份证号码位数不对
    -2   身份证号码出生日期超出范围
    -3   身份证号码含有非法字符
    -4   身份证号码校验码错误
    -5   身份证号码地区码非法
    1    身份证号码通过校验
  */
  --[长度校验]--
  select lengthb(p_idcard) into v_length from dual;
  if v_length not in (15,18) then
    return -1;
  end if;
    
  --[区位码校验]--
  if instrb(v_areacode, substr(p_idcard, 1, 2)||',') = 0 then
    return -5;
  end if;
    
  --[格式化校验]--
  if v_length = 15 then
    v_isNumber := isNumber (p_idcard);
    if not (v_isNumber) then
      return -3;
    end if;
  elsif v_length = 18 then
    v_isNumber  := isNumber (p_idcard);
    v_isNumber_17 := isNumber (substr(p_idcard,1,17));
    if not ((v_isNumber) or (v_isNumber_17 and upper(substr(p_idcard,18,1)) = 'X')) then
      return -3;
    end if;
  end if;
    
  --[出生日期校验]--
  if v_length = 15 then
    select '19'||substr(p_idcard,7,6) into v_date from dual;
  elsif v_length = 18 then
    select substr(p_idcard,7,8) into v_date from dual;
  end if;
  v_isDate := isDate (v_date);
  if not (v_isDate) then
    return -2;
  end if;
    
  --[校验码校验]--
  if v_length = 18 then
    v_sum :=
        ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 1, 1))
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 11, 1))
        )
       * 7
      +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 2, 1))
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 12, 1))
        )
       * 9
      +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 3, 1))
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 13, 1))
        )
       * 10
      +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 4, 1))
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 14, 1))
        )
       * 5
      +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 5, 1))
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 15, 1))
        )
       * 8
      +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 6, 1))
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 16, 1))
        )
       * 4
      +  ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 1))
        + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 17, 1))
        )
       * 2
      + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 8, 1)) * 1
      + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 9, 1)) * 6
      + TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 10, 1)) * 3;
    v_mod := MOD (v_sum, 11);
    v_checkbit := SUBSTRB (v_checkcode, v_mod + 1, 1);
      
    if v_checkbit = upper(substrb(p_idcard,18,1)) then
      return 1;
    else
      return -4;
    end if;
  else
    return 1;
  end if;
End Func_checkIdcard;


标签: Oracle 身份证校验 阅读: 16644
上一篇: 全面解析“网络中部分熊猫烧香病毒代码” - 11916次
下一篇: Oracle SQL Developer 设置英文界面和字体 - 16295次

向右滑动解锁留言